Aan het laden...

Bloemenwinkel Fleurs De Wies in Lebbeke, waar elke bloemencreatie met passie gemaakt wordt

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Fleurs De Wies

Versie 13 juli 2023

Inhoudsopgave
 • Artikel 1 - Definities
 • Artikel 2 - Identiteit van Fleurs De Wies
 • Artikel 3 - Algemeen en toepasselijkheid
 • Artikel 4 - Aanbiedingen, aanbod en aanvaarding
 • Artikel 5 - Annulering en uitstel
 • Artikel 6 - Rekening en betaling
 • Artikel 7 - Levering
 • Artikel 8 - Overmacht
 • Artikel 9 - Rechten en aansprakelijkheid
 • Artikel 10 - Klachtenregeling en geschillen
 • Artikel 11 - Intellectuele eigendomsrechten
 • Artikel 12 - Herroepingsrecht
 • Artikel 13 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Website: fleursdewies.be en iedere andere door Fleurs De Wies aangewezen applicatie.
 2. Gebruiker: iedere bezoeker van de Website.
 3. Klant: een Gebruiker van de Website die overgaat tot de aanschaf van een product of dienst.
 4. Fleurs De Wies: Fleurs De Wies VOF gevestigd te Wieze, de aanbieder van de Website
 5. Overeenkomst: een overeenkomst met betrekking tot aankoop of bestelling van een product of dienst
Artikel 2 - Identiteit van Fleurs De Wies

Fleurs De Wies VOF handelend onder de naam: Fleurs De Wies

Vestigingsadres

Fleurs De Wies VOF
Nieuwstraat 99
9280 Wieze

Bereikbaarheid

Telefoonnummer: 0476 21 46 63 (Guy)
Contactformulier

Ondernemingsnummer: BE 0744.882.893
BTW-nummer: BE 0744.882.893

Artikel 3 - Algemeen en toepasselijkheid
 1. De algemene voorwaarden hebben betrekking op alle Overeenkomsten tussen Fleurs De Wies en Klant en zijn van toepassing op de totstandkoming ervan.
 2. Fleurs De Wies is gerechtigd om de prijzen of algemene voorwaarden zonder voorafgaand bericht te wijzigen en dit met onmiddellijke ingang.
 3. Een Overeenkomst tussen Fleurs De Wies is enkel bindend na telefonische, mondelinge, schriftelijke of elektronische bevestiging door Fleurs De Wies.
 4. Het plaatsen van een bestelling of reservatie op de Website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van de “Algemene voorwaarden” die steeds beschikbaar is via de Website.
Artikel 4 – Aanbiedingen, aanbod en aanvaarding
 1. Aanbiedingen van Fleurs De Wies zijn steeds vrijblijvend en kunnen zonder afwijkingen worden aanvaard.
 2. De Klant is verplicht de bestelling voor plaatsing op juistheid en volledigheid te controleren.
 3. Overeenkomsten zullen pas uitgevoerd worden na aanvaarding en goedkeuring ervan door middel van een bevestiging.
 4. Het kan voorkomen dat producten, die online verkocht worden, onverhoopt, op moment van aankoop door de Klant, niet in voorraad zijn of niet meer leverbaar zijn. Fleurs De Wies dient de Klant hiervan in kennis te stellen. Fleurs De Wies kan een alternatief voorstel geven aan de Klant of dat gedeelte van de bestelling annuleren.
Artikel 5 - Annulering en uitstel
 1. Gehele of gedeeltelijke kosteloze annulering kan alleen maar geschieden tot 5 werkdagen voor uitvoering van de Overeenkomst. Bij niet-tijdige annulering kan Fleurs De Wies het volledige overeengekomen tarief voor het geannuleerde deel in rekening brengen bij de Klant. Overeenkomsten die binnen de 5 dagen na Overeenkomst dienen uitgevoerd te worden, hebben geen recht op kosteloze annulering.
 2. De Klant mag een dienst opschuiven of uitstellen tot 5 werkdagen voor levering of afhaling van de bestelling.
 3. Fleurs De Wies behoudt altijd het recht om een Overeenkomst niet uit te voeren en (gedeeltelijk) te annuleren.
 4. Fleurs De Wies dient de Klant hiervan op de hoogte te stellen.
Artikel 6 - Rekening en betaling
 1. Iedere Overeenkomst wordt door Fleurs De Wies afzonderlijk verrekend aan de Klant, tenzij de partijen anders zijn overeengekomen.
 2. Elke Overeenkomst is een Overeenkomst met betalingsverplichting, waar geen uitzondering op gemaakt wordt.
 3. Fleurs De Wies is gerechtigd (verdere) elke Overeenkomst op te schorten, indien betalingsachterstand is ontstaan uit reeds uitgevoerde opdrachten of indien er nog geen betaling ontvangen is van de bestelling. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 4. Betaling dient te geschieden binnen de gestelde betalingstermijn. Deze termijn loopt te allen tijde af op de eenendertigste (31ste) dag na aankoopdatum. In geval van niet betaling op de vervaldag word een schuldvordering van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met 10%, met een minimum van twintig euro (€ 20,00) en met een interest van 10% per maand, die aangerekend wordt vanaf de vervaldag. Onkosten die gemaakt worden ten gevolge van niet betaling worden tevens aangerekend.
 5. Wij kunnen enkel betaling via de betaalmodules op onze website aanvaarden.
Artikel 7 - Levering
 1. Fleurs De Wies kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden wanneer de levering niet kan geschieden volgens de overeengekomen termijn of wanneer bestelling niet kon geleverd worden doordat er niemand de bestelling in ontvangst kon nemen.
 2. Fleurs De Wies kan geen exacte leveringstijdstippen garanderen alhoewel ze deze naar goed vermogen gerespecteerd worden.
Artikel 8 - Overmacht
 1. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht.
 2. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, ...
Artikel 9 - Rechten en aansprakelijkheid
 1. Fleurs De Wies kan niet aansprakelijk gesteld worden voor:
  • fouten in de gegevens dat door de Klant ter hand is gesteld;
  • misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de Overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de Klant, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen;
  • fouten in de tekst/gegevens.
 2. De Klant is volledig aansprakelijk voor het doorgegeven tekstmateriaal.
Artikel 10 - Klachtenregeling en geschillen
 1. We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons contacteren via het contactformulier. We doen er alles aan om je klacht binnen de 7 dagen te behandelen.
 2. Op alle Overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming.
 3. Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de FOD Economie bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit.
 4. Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan de Klant bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie.
 5. Fleurs De Wies heeft het Reglement van het UNIZO e-commerce label onderschreven. Dit reglement is hier beschikbaar, waar je ook terecht kan om klachten of geschillen buitengerechtelijk te regelen via de klachtenprocedure van UNIZO.
Artikel 11 - Intellectuele eigendomsrechten
 1. Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele-eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.
 2. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele-eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc ... niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
Copyright

Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. Deze site is bestemd voor eigen of intern gebruik, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Fleurs De Wies is het niet toegestaan deze site op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk. Het is niet toegestaan deze site te framen.

Merken

Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van Fleurs De Wies, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van Fleurs De Wies is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.

Informatie op de website

Deze site is bestemd voor het verstrekken van informatie aan de Klanten. Op deze website kunnen interactieve pagina’s aangeboden worden zoals reviews en Q&A’s. Fleurs De Wies is niet verantwoordelijk voor meningen en boodschappen die door bezoekers/gebruikers op de website geplaatst zijn, en deze meningen en boodschappen geven niet de mening of het beleid van Fleurs De Wies weer.

Artikel 12 - Herroepingsrecht

Voor alles wat je op afstand (via internet, telefoon of post) koopt geldt een herroepingsrecht. Dat is een ‘afkoelingsperiode’ van 14 kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag van levering van goederen, waarbinnen je het recht hebt om de koop ongedaan te maken, dit zonder opgaaf van redenen en zonder bijkomende kosten (uitgezonderd de retourkosten die ten laste van de Klant vallen). Deze wetgeving kan men terugvinden in boek VI van het Wetboek van economisch recht (Boek VI WER).

 1. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op een Overeenkomst bij aankoop of bestelling van bloemen en planten aangezien het dan om bederfelijke en (meestal) op maat gemaakte producten gaat met een beperkte houdbaarheid.
 2. Het herroepingsrecht is echter wel van toepassing op een Overeenkomst bij aankoop of bestelling van potterie en glaswerk. Het herroepingsrecht vervalt echter wanneer glaswerk of potterie onherroepelijk vermengd zijn met bloemen of planten aangezien het dan om op maat gemaakte producten gaat.
 3. Bij een geldige aanspraak van het herroepingsrecht, behoudt Fleurs De Wies het recht om kosten in rekening te brengen, ten laste van de Klant. Het gaat hier dan om retourkosten om een goed te retourneren aan Fleurs De Wies of kosten inzake waardevermindering. Wanneer Fleurs De Wies vaststelt dat de Klant zijn producten meer gebruikt heeft dan nodig om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen, is de Klant aansprakelijk voor deze waardevermindering, dit met een minimum van 25% en een maximum van 100% op de waarde van dat goed.
 4. Wanneer de Klant aanspraak wenst te maken op het herroepingsrecht, dan kan hij dit doen door te sturen naar Fleurs De Wies, gebruikmakend van de contactinformatie die terug te vinden is op de contactpagina.
Artikel 13 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de Klant zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de Klant op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Jouw winkelmandje (0)
Zoeken
Om je beter en persoonlijker te helpen, gebruiken wij cookies en andere cookie-achtige technieken. Met de cookies volgen wij jouw internetgedrag binnen onze site. Als je verdergaat op onze website gaan we ervan uit dat je dat goedvindt. Meer weten?  Bekijk ons cookiebeleid
✕ Sluit